Kancelaria Biegłego Rewidenta "REFIN" mgr Alicja Jasińska

jest firmą audytorską, działającą od 1993r.
Wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 937.

Właścicielem jest biegły rewident mgr Alicja Jasińska wpisana na listę biegłych rewidentów po numerem 1394, ponadto posiada certyfikat tytułu dyplomowanego księgowego opartego na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Wieloletnie doświadczenie, posiadana wiedza oraz wykształcenie w zakresie rachunkowości, finansów i prawa podatkowego, może zagwarantować Państwu kompleksową obsługę firmy oraz wysoką jakość świadczonych usług.

Usługi wykonujemy zgodnie z:

Ustawą o biegłych rewidentach,

Ustawą o rachunkowości,

Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,

Zasadami etyki IFAC,

Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i MSR.

Kancelaria świadczy usługi dla podmiotów z terenu całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw: warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,
łódzkiego,
mazowieckiego,
małopolskiego,
oraz śląskiego.

Współpracujemy z innymi biegłymi rewidentami i ekspertami w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.


Świadczone usługi

Szukasz partnera który pomoże Ci w audytach?

Zapoznaj się z naszymi usługami.

Kancelaria Biegłego Rewidenta „REFIN” mgr Alicja Jasińska z siedzibą w Kieźlinach jest firmą audytorską, której przedmiotem jest realizacja zadań w następujących dziedzinach:

• badanie i przegląd sprawozdań finansowych,
• audyt wykorzystanych środków w realizacji projektów sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
• ekspertyzy/analizy ekonomiczno-finansowe,
• doradztwo podatkowe i obsługa podatkowa firm,
• doradztwo w zakresie rachunkowości,
• doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości - wybór oprogramowania do prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz wdrażanie, i uczestniczenie we wdrażaniu,
• prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
• wycena przedsiębiorstw/jednostek gospodarczych dla celów przekształceń, podziałów, łączenia, sprzedaży,
• audyt wewnętrzny na potrzeby Zarządu i właścicieli.

Kancelaria jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie gwarantuje naszym klientom komfortową i bezpieczną współpracę.


Zapraszamy do współpracy!

Forma współpracy

Świadczone przez nas usługi

Oferowane przez nas usługi wymagają specjalnego sposobu postępowania ze względu na swą specyfikę. Dlatego też o każdej formie współpracy rozmawiamy z naszymi Klientami indywidualnie.

Dokładnie określamy przedmiot i zakres usługi. Każda usługa jest odrębnie wyceniana. Niektóre usługi (np. prowadzenie ksiąg handlowych) mają ustaloną cenę ze względu na powtarzalność pewnych czynności. Jednakże i ta kwestia podlega ustaleniu z Klientem w drodze negocjacji.

W celu usprawnienia pracy stosujemy w firmie procedury przyjmowania i obiegu dokumentów. Zastosowanie się do tych procedur usprawni obsługę i pozwoli uniknąć w przyszłości nieporozumień związanych z przekazywaniem dokumentów oraz informacji.

Prosimy aby Państwo bardzo dokładnie przeczytali proponowaną treść umowy przed jej podpisaniem. Wszystkie wątpliwości można wyjaśnić bezpośrednio z właścicielem kancelarii.
Przy umowach zawieranych z klientami na dłuższy okres współpracy przydzielamy na stałe konsultanta, który odpowiada za kontakty z Państwa firmą.


Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych Sprawozdania Finansowe Audyt z wykorzystania środków unijnych w realizacji Projektów Postępowania sądowe i podatkowe
Podejście i oprogramowanie stosowane przez nas przy badaniu sprawozdań finansowych zostało opracowane w taki sposób, aby dostosować się do specyfiki działalności klienta i do konkretnych wymagań sprawozdawczości finansowej.

Nasza metodologia zakłada identyfikowanie ryzyka zgodnie z najnowszymi tendencjami w dziedzinie badania sprawozdań finansowych. W połączeniu z badaniem ksiąg rachunkowych i cykli księgowych daje pełną weryfikację sprawozdania finansowego.
• Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
• Badanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz innymi standardami lokalnymi
• Raportowanie finansowe
• Przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej
Nasz zespół wykonuje obligatoryjne audyty środków unijnych otrzymywanych w ramach różnych programów w języku polskim i angielskim w ramach rozliczenia otrzymanych środków wg norm i standardów unijnych.

Rezultatem badania jest certyfikat lub opinia stosownie do wymagań poszczególnych programów unijnych.
Nasza firma wspomaga Klientów w sprawach podatkowych i sądowych.

Wykonujemy:
• ekspertyzy sądowe - klient może wykorzystać zamówioną ekspertyzę w postępowaniu dowodowym
• weryfikację czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli podatkowej,
• przygotowywanie pism oraz wniosków do organów podatkowych o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
• badanie planów połączeń i przekształceń.


Wyceny Audyt organizacji pożytku publicznego Doradztwo podatkowe Audyt wewnętrzny na potrzeby Zarządu i Właścicieli
Wycena stanowi kluczowy element każdej transakcji. W tranzakcjach kupna i sprzedaży majątku czy spółki, przy zaciąganiu pożyczki lub pozyskiwaniu finansowania kapitałowego czy restrukturyzacji.

Zajmujemy się:
• wyceną spółek i transakcji,
• doradztwem w złożonych problemach wyceny podatkowej,
• wyceną wartości firmy i wartości niematerialnych i prawnych,
• przeglądem pod kątem utraty wartości i wycena dla celów sprawozdawczości finansowej.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi rozliczeń dotacji otrzymywanych ze środków przeprowadzamy ich audyt.
Rok 2005 był szczególny dla organizacji społecznych, zaliczanych do organizacji pożytku publicznego, które na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów podlegają badaniu sprawozdania finansowego.
Wymóg ten dotyczy organizacji, które:
• realizują zadania publicznie zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego
• otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji w wysokości co najmniej 50 000 zł
• osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł

W ramach naszych usług oferujemy:
• pomoc w kwalifikowaniu i księgowaniu dokumentów,
• pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do badania sprawozdania finansowego,
• przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego.


• opracowywanie planów działalności firmy w oparciu o optymalne wykorzystanie istniejącego prawa - podatkowego i mających nastąpić zmian w celu optymalizacji opodatkowania firmy,
• opiniowanie planów inwestycyjnych firmy pod kątem opodatkowania,
• analiza ryzyka podatkowego-sporządzenie podatkowego due dilligence.
Oferujemy również bieżącą obsługę podatkową, a w jej ramach:
• rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu prawa podatkowego,
• analiza poprawności stosowania prawa podatkowego w poprzednich okresach.
Do głównych zadań audytu wewnętrznego należy:
• ocena zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
• usprawnianie procesów operacyjnych,
• wzmacnianie ładu korporacyjnego.

Wprowadzenie audytu wewnętrznego prowadzi do znacznego natychmiastowego - ograniczenia ryzyk biznesowych związanych działalnością gospodarczą.
Nasz zespół wykonuje usługi audytu wewnętrznego, polegające na stałym monitorowaniu procesów finansowych i organizacyjnych zachodzących w firmie.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo w zakresie rachunkowości
Zakres świadczonych usług:
• rejestracja działalności gospodarczej,
• przygotowywanie umów spółki,
• prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych,
• prowadzenie spraw kadrowych i płacowych,
• rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu prawa podatkowego,
• rozliczanie składek na ZUS,
• sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS,
• przygotowanie wniosków do ZUS w sprawach rentowych i emerytalnych,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych,
• sporządzanie okresowych, rocznych sprawozdań finansowych oraz wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania.
W zakresie rachunkowości, wspieramy w następujących obszarach:
• wyceny aktywów i pasywów,
• grupowania operacji gospodarczych na kontach,
• funkcjonowania systemu rachunkowości w jednostkach,
• sporządzania sprawozdań finansowych,
• Opracowania dotyczące polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
• Optymalizacja rachunku kosztów.


Powierz usługi profesjonalistom!

Masz pytania? Jesteśmy tu po to, aby ci pomóc

Bądźmy w kontakcie

  • ADRES:
    10-371 Olsztyn, Kieźliny, ul. R.Domagały 35


  • FILIA:
    10-354 Olsztyn, ul. Żeromskiego 24F


  • 602 378 296
  • tel./fax (89) 541 56 71
  • kbr.refin@gmail.com

Copyright © 2015 BitSerwis. All Rights Reserved.